Visit our archive

Vojtech_Schubert_Video_Game_Localization_Process_in_the_Czech_Republic

Lokalizace video her je v oblasti translatologie novým tématem, které doposud získalo jen omezenou pozornost akademické obce v zahraničí. Co se týče České republiky, bylo teprve nedávno představeno. Tato práce je druhou akademickou prací o lokalizaci video her v České republice a zároveň první prací zabývající se profesionálním procesem lokalizace počítačových her v České republice. Cílem této práce je souhrnně představit lokalizační proces počítačových her v podobě, jak jej provádějí české profesionální distribuční společnosti. Tato práce identifikuje a zkoumá šest fází procesu lokalizace video her v České republice: fáze preprodukce, překladu, korektury, testování lokalizace, produkce a postprodukce. Práce se také zabývá tématy jako například terminologie video her, specifika lokalizace video her a vliv videoherních žánrů na lokalizační proces. Práce také zmiňuje napojení procesu lokalizace video her, který provádí lokální distributoři video her v České republice, na globální vydavatele a herní vývojáře. Tato práce dále rozebírá témata simultaneous shipment (současné vydání herního titulu ve všech regionech světa), lokalizované jazyky a důvody k lokalizaci video her. Tato práce se soustředí zejména na fáze překladu a testování lokalizace, podrobně rozebírá například rozsah překladových projektů, překládané textové typy, překladatelské proměnné, management současného vydání herních titulů ve všech regionech světa, localization kit a překladatelský tým. Nejsou opomenuta ani témata slepý překlad (blind translation) a fragmentace textu. Práce se často uchyluje k praktickým příkladům, které srovnávají lokalizaci video her s překladem literatury či filmu. Práce dále rozebírá hlavní body testování lokalizace video her, včetně praktických příkladů: podávání hlášení (reporting), úkoly testera lokalizace, lingvistické, funkční a technické testování, změny textu a další. Poslední část pojednává o ideálním překladateli video her a na základě dotazníku provedeném mezi českými překladateli video her předkládá reálný obraz běžného překladatele video her v České republice.

******

Video game localization is a new topic in the translation studies. It has gained limited academic attention abroad, and it has only started to be introduced in the Czech Republic. This is a second academic work on the topic of video game localization in the Czech Republic, and the first one dealing with the professional video game localization process in the Czech Republic. The purpose of this thesis is to present a comprehensive view on the video game localization process, as conducted by professional Czech local video game distributors. The thesis identifies and explores the six phases of video game localization process in the Czech Republic: phases of pre-production, translation, proofreading, localization testing, production and post-production. The thesis also covers topics such as video game terminology, specifics of video game localization and the influence of video game genres on the localization process. The thesis also mentions the connection of the video game localization process conducted by the local distributor in the Czech Republic to the global publisher and video game developer. Further, the thesis is concerned with the topics like simultaneous shipment, languages localized, and localization incentives. The thesis focuses especially on the phases of translation and localization testing, detailing the topics such as scope of translation projects, text types translated, translation variables, simultaneous shipment management, localization kit and translation team. The thesis also mentions translation challenges such as text fragmentation and blind translation. The thesis often takes to practical examples, comparing video game localization with literary and film translations. Further, the thesis presents the main topics of video game localization testing, including practical examples: reporting, responsibilities of a localization tester, linguistic, functionality and technical testing, text changes, and others. The last part of the thesis presents notions of an ideal video game translator, and presenting a real image of an average video game translator in the Czech Republic, base on a survey conducted among Czech video game translators.